Campus Day 2020: interessante toekomstperspectieven voor co-creatie op de campus

Campus Day 2020: interessante toekomstperspectieven voor co-creatie op de campus

Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, is er voor co-creatie op de campus veel toekomstperspectief. Dat bleek op 8 december tijdens het online event ‘Co-creatie op de campus’.  

Nadat de aanwezigen waren welkom geheten door Wim Kooyman van Smart WorkPlace, wond de eerste keynote-spreker, Mirjam Bult-Spiering (openingsfoto onderin), vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, er geen doekjes om: “De situatie voor ons wordt gekenmerkt door drie elementen: onzekerheid, onzekerheid en onzekerheid.” Om daar toch goed op in te spelen is het volgens Bult nodig om zo veel mogelijk perspectieven te doordenken. In haar presentatie behandelde ze er vijf: shared facilities, high flex werken, de quintuple helix, tijd- en plaatsonafhankelijk werken en het science park als urban village. Uiteindelijk bestaat volgens Bult de blijvende waarde van de campus uit drie elementen: het creëren van een veilige omgeving, een omgeving zijn die communityvorming faciliteert en het 4-P uitgangspunt: Publiek, Privaat, People en Partnership. Ook had ze voor bestuurders nog een advies: kom los van institutionele grenzen.

De tweede keynote-spreker, Stan Gielen (foto onder), voorzitter van de NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), behandelde allereerst wat we onder een campus wordt verstaan, daarna wat een campus c.q. ecosysteem succesvol maakt, vervolgens wat de impact van COVID-19 op korte en lange termijn is en wat de toekomst is. Een campus is meestal ‘een verzameling gebouwen en faciliteiten van een of meerdere kennisinstellingen waarin onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact (met ondernemerschap als onderdeel) verenigd zijn. Dat is belangrijk, aldus Gielen, omdat onderwijs, onderzoek, innovatie en ondernemerschap een perfecte combinatie zijn voor nieuwe ideeën en werkgelegenheid. Bovendien zijn universiteiten ‘goedkoop’ wat betreft infrastructuur, faciliteiten en kennis en zijn ze goed voor productie en kennisoverdracht. Ook is een campus c.q. universiteit een magneet voor talent en heeft het aantoonbare impact voor wetenschap en samenleving. Co-creatie op de campus is volgens Gielen succesvol, wanneer:

-        er een heldere breed gedragen visie is, gepaard met een consistent langjarig beleid

-        er een gemeenschappelijk gedragen ambitie is door een complementair team van stakeholders

-        de campus niet alleen gebruikt wordt voor publiek-private samenwerking maar ook voor publiek-publieke samenwerking

Onmisbaar op de campus is voor Gielen de aanwezigheid van hoogwaardig onderzoek en onderwijs. Ten eerste vanwege het aantrekken van talent en ten tweede voor het opbouwen voor een pool van hoogwaardige experts. Om vervolgens het succes te meten kun je kijken naar veel spin-off bedrijven en start-ups, naar vruchtbare samenwerking met maatschappelijke spelers of naar de ambitie c.q. visie van een campus. Uiteindelijk bepaal je echter zelf de criteria voor succes aldus Gielen. Kern moet in ieder geval zijn unieke hoogwaardige kennis met onderzoek en onderwijs, de symbiose van meerdere actieve partijen met aantoonbare meerwaarde en aantoonbare maatschappelijke impact.

Campus Day 2020: interessante toekomstperspectieven voor co-creatie op de campus

Gielen had ook een aantal adviezen met betrekking tot co-creatie op de campus:

-        kies een beperkt aantal onderwerpen

-        zorg voor een langetermijncommitment van alle betrokkenen inclusief de overheid

-        maatschappelijke impact is vaak het langdurig verlengstuk van onderzoek

-        onderzoeker: kies tijdig voor een universitaire carrière of voor een positie als ondernemer

De impact van COVID-19 op de campus is volgens Gielen onder meer dat de ICT-sector zal groeien, dat de maakindustrie gedeeltelijk zal terugkomen en dat dienstensector meer zal moeten investeren in R&D.

Gielen sloot optimistisch af over het thema. De mogelijkheden voor co-creatie op de campus zullen toenemen, maar ook de vraag uit de samenleving ‘wat het nut is van universiteiten’. Co-creatie op de campus met een groot aantal maatschappelijke spelers is dan een goede manier om onderzoek, onderwijs en ondernemerschap te versterken en om maatschappelijke impact van universiteiten vorm te geven.

Na de keynote-sprekers waren er twee keynotesessies, over contractvorming als voedingsbodem voor succes, en over samenwerken op de campus: urgentie en uitdagingen. De eerste online versie van Campus Day sloot af met twee inspiratiesessies, over onderwijs op de campus en over studeren op de campus.   

Zowel de keynotesprekers, als de keynotesessies en de inspiratiesessies leverden voldoende stof tot napraten op en dat werd dan ook volop gedaan tijdens het netwerken na afloop.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven